Nobel Tech

Privaatsusteade

Versiooni kuupäev 14.02.2024

 

 1. Isikuandmete vastutav töötleja

Nobel Tech OÜ (registrikood 16315036)

Vana-Lõuna tn 39/1, 19094 Tallinn, Harju maakond

E-post: info@nobeltech.ee

 

 1. Kontaktisik

Juhul kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või kui soovite kasutada käesolevas privaatsusteates kirjeldatud õigusi, palume Teil Nobel Tech OÜ’ga (edaspidi „Nobel Tech“) ühendust võtta e-posti aadressil info@nobeltech.ee.

 

 1. Sissejuhatus

Nobel Tech’i äritegevuse eesmärgiks on osutada alljärgnevate platvormide kaudu teenuseid nii oma lepingulistele klientidele kui ka kolmandatele isikutele (edaspidi nimetatud „Teenused“):

Teenuseid osutades juhindub Nobel Tech isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest, s.h Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016 määrusest nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (s.o isikuandmete kaitse üldmäärus).

Isikuandmetena käsitatakse igasugust teavet, mille abil on Nobel Tech’il võimalik füüsilist isikut ehk andmesubjekti tuvastada (s.h andmed füüsilisest isikust kliendi kohta, andmed juriidilistest isikutest klientide esindajate kohta, isiku e-posti aadress, isiku poolt kasutatava seadme IP aadress jms).

Oleme käesolevasse privaatsusteatesse (edaspidi nimetatud „Privaatsusteade“) koondanud kogu isikuandmete töötlemist puudutava informatsiooni, mis selgitab, milliseid isikuandmeid, kuidas ja mis eesmärgil Nobel Tech Teenuste osutamisega või töösuhetega seoses kogub ja töötleb ning kuidas on seejuures tagatud andmesubjekti privaatsus ja kogutud ning töödeldavate isikuandmete turvalisus.

 

 1. Kelle isikuandmeid töödeldakse, kuidas ja milliseid isikuandmeid kogutakse?

Nobel Tech töötleb oma klientide andmeid seoses Teenuse osutamisega, niisamuti töötleb Nobel Tech oma endiste- ja praeguste töötajate andmeid ning tööle kandideerijate andmeid.

4.1. Teenuse osutamisega seonduvalt kogub Nobel Tech andmesubjektilt alljärgnevaid isikuandmeid:

Nobel Tech poolt hallatav platvormhttps://ee.ee/portalhttps://syncme.ee/https://www.1182.ee/ 
Kelle andmeid kogume?Füüsilisest isikust klientide ja juriidilisest isikust klientide esindajate isikuandmed
Kuidas Nobel Tech isikuandmeid kogub?* Isiku poolt infopäringu tegemisel ja/või Nobel Tech’i klienditoega suhtlemisel;
* Platvormi kaudu pakutavate Teenuste kasutamisel, mille käigus isik edastab ja salvestab teabesisu (s.h nt kasutaja kommentaarid ettevõtetele ja nende juurde lisatud fotod; broneeringute või päringute vahendamine);
* Isiku poolt tagasiside andmisel;
* Avalikest registritest;
* Isiku poolt kasutatavatest sotsiaalmeedia teenustest (nt Facebook, Instagram, X (endine Twitter), Google+, LinkedIn, Pinterest, Tumblr).
* Platvormi kaudu kasutajaks registreerimisel (s.h registreerimine Facebook’i ja Google konto kaudu);* Platvormi kaudu kasutajaks registreerimisel 
* Meililistiga liitumisel;* Isiku poolt infonumbrile helistamisel;
Milliseid isikuandmeid Nobel Tech kogub?* Isiku põhiandmed – ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi ja/või muu identifikaator, salasõna, foto, elukohariik, kasutuskeel;
* Isiku kontaktandmed – e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress;
* Ettevõtte kontaktisikute andmed – kontaktisikute ees- ja perekonnanimed ja isikukoodid, nende kontaktandmed, sugu, elukohariik, kasutuskeel, kontaktisikute roll/ametinimetus ja ametialased huvid;
* Isiku käitumisega seotud teave teenuste ja veebisaidi kasutamisel – nt külastatud veebisaidid ja teenused, külastuste/kasutamise kestus, veebisaitidel ja teenuste kasutamisega seoses tehtud toimingud;
* Isiku lõppseadmete tehniline teave – IP aadress;
* Isikupoolsed võimalikud otseturundusest keeldumised;
* Isiku poolt esitatud muu informatsioon – nt Nobel Tech’iga ühenduse võtmisel edastatud teave.

 

Selleks, et Nobel Tech saaks kasutada isikuandmeid kolmandate isikute hallatavatest registritest ja süsteemidest, peab kõnealusel kolmandal isikul olema õigus selliseid isikuandmeid Nobel Tech’ile edastada. Lisaks võib isikuandmeid koguda ja uuendada Privaatsusteates toodud eesmärkidel ka avalikult kättesaadavatest allikatest, ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt saadud informatsiooni põhjal kooskõlas kohalduvate õigusaktidega.

Teenuste osutamisel kogub Nobel Tech ka küpsiste abil teavet andmesubjekti poolt kasutatavate rakenduste, brauserite ja seadmete kohta (nt arvuti või mobiiliseade), salvestades informatsiooni andmesubjekti veebilehitsejasse või seadmesse.

4.2. Tööle kandideerijalt kogub Nobel Tech lisaks ees- ja perekonnanimele, isikukoodile, kontaktandmetele ka soovitud ametikohale sobivusega seotud informatsiooni ja muud vabatahtlikult andmesubjekti poolt enda kohta edastatud teavet.

 

 1. Küpsiste kasutamine

Nagu paljud teised ettevõtted, kasutab ka Nobel Tech oma veebilehel küpsiseid, et parandada teenuste kasutatavust ja veebilehe kasutajate kasutuskogemust, mis omakorda võimaldab kasutajaid profileerida ja turundust tõhusamalt suunata. Siinkohal selgitab Nobel Tech, mis on küpsised ja kuidas neid kasutatakse.

Tehnilises mõistes on küpsis lühike tekstifail, mille võrguserver salvestab platvormi kasutaja seadmesse. Sellisel moel saab Nobel Tech koguda andmeid selle kohta, kuidas ja millal Teenuseid kasutatakse ning millistest teistest veebilehtedest on platvormi kasutaja huvitatud.

Küpsiseid liigituvad:

a) sõltuvalt nende paigaldamise ajast:

 • ajutisteks- ehk sessiooniküpsisteks, mis võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt ning kehtivad seega üksnes veebilehitseja sessiooni ajal ehk hetkest, mil kasutaja siseneb platvormile kuni platvormi sulgemiseni või kui kasutaja viimasest tegevusest platvormil on möödunud 10 minutit. Pärast platvormi külastust kustutatakse kõik sessiooniküpsised;
 • püsiküpsisteks, mis salvestatakse kasutaja seadmesse püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab platvormi. Püsiküpsised ei kustu platvormi sulgemisel ning need aktiveeritakse igal platvormi külastamisel.

b) sõltuvalt nende kuuluvusest:

 • esimese osapoole küpsisteks, mis pärinevad platvormilt ning mille abil võidakse salvestada teavet, mida taaskasutatakse kasutaja järgmise platvormi külastamise korral. Esimese osapoole küpsise paigaldaja, kes haldab külastatavat veebilehte, on vastutavaks töötlejaks andmekaitse regulatsiooni mõistes;
 • kolmanda osapoole küpsisteks, mis pärinevad kolmandatelt osapooltelt (nt teiste veebilehtede reklaamidelt), mis asuvad kasutaja poolt külastataval platvormil. Andmekaitse regulatsiooni mõistes on kolmanda osapoole küpsise puhul vastutavaks töötlejaks isik, kes ei ole külastatava veebilehe haldaja.

c) sõltuvalt nende kasutamise eesmärgist:

 • rangelt vajalikud küpsised, mis võimaldavad kasutada platvormi funktsioone ja jätta meelde platvormil sisestatud teavet ka siis, kui kasutaja liigub sessiooni ajal muudel platvormi lehtedel. Ilma nimetatud küpsisteta ei ole platvormi teenuste pakkumine võimalik. Rangelt vajalikud küpsised ei kogu turunduslikul eesmärgil teavet ega jäta meelde, milliseid lehti internetis vaadatakse;
 • statistilised küpsised, mis koguvad teavet platvormi kasutuse kohta ja aitavad parendada platvormi toimimist ja seeläbi kliendikogemust. Jõudlusküpsised ei kogu teavet isiku kohta ja kogutud teave on anonüümne;
 • funktsionaalsusküpsised, mis jätavad meelde kasutaja valikud platvormil ja pakuvad täiustatud ja isiklikumaid funktsioone;
 • reklaami- ehk turundusküpsised, mis aitavad jälgida, milliseid veebilehti kasutaja külastab ning mille tulemusena on võimalik kuvada kasutajale internetis asjakohaseid ja huvipakkuvaid reklaame.

Nobel Tech kasutab küpsiseid, mis:

 1. võimaldavad ära tunda kasutaja veebilehitseja ja pakkuda seeläbi turvalisemat platvormi kasutamist, vältides vajadust ühe sessiooni jooksul mitu korda sisse logida;
 2. toetavad platvormi kaudu teenuste osutamist;
 3. aitavad teenuseid kujundada ja luua parimat kasutuskogemust;
 4. annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti platvormi kasutatakse, millised on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse;
 5. aitavad välja arendada kasutaja vajadustele kõige paremini vastavaid pakkumusi;
 6. näitavad kasutaja kuvaeelistusi (s.h sirvimiskeel, kontrast, kirjasuurus, kasutatud seade ning otsingutulemuste ja teavitamisega seotud eelistused).

Konkreetsed küpsised ja nende paigaldajad on välja toodud Nobel Tech’i küpsiste teavituslehel, mis võimaldab kasutajal hallata küpsiste kasutamist ehk vastavalt oma soovile lubada või keelata küpsiste kasutamist. Nimetatud küpsiste teavituslehe saate avada, kui klikite kodulehe all vasakus nurgas olevat ikooni. Samas juhib Nobel Tech tähelepanu, et kui kasutaja on otsustanud küpsiste kasutamisest loobuda, ei pruugi kõik platvormi funktsioonid või teenused korrektselt toimida.

Küpsiste kohta saab täiendavat teavet veebilehelt: https://allaboutcookies.org/

 

 1. Kuidas isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemisel lähtub Nobel Tech järgmistest põhimõtetest:

 • töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
 • isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaks määratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks;
 • isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid;
 • isikuandmeid hoitakse alles seni, kuni see on konkreetsel eesmärgil vajalik.

 

 1. Millised on isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused?

 

ISIKUANDMEDTÖÖTLEMISE EESMÄRKTÖÖTLEMISE ALUS
Isiku põhiandmed*Andmesubjekti tuvastamine lepingueelses suhtlusesIsiku nõusolek
*Pakkumise tegemineIsiku nõusolek
*Isiku poolt väljavalitud Teenuste osutamineLepingu täitmine
Isiku kontaktandmed
Ettevõtte kontaktisiku andmed
*Lepinguliste kohustuste täitmineLepingu täitmine
*Kliendisuhete haldamineLepingu täitmine
*Arvete esitamineLepingu täitmine
*RaamatupidamineSeadusjärgne kohustus
*OtseturundusNõusolek (füüsilised isikud) või õigustatud huvi (ettevõtted)
Isiku käitumisega seotud teave teenuste ja veebisaidi kasutamisel*Platvormi külastatavuse kohta statistika kogumine kasutajakogemuse parandamiseks ja efektiivsemaks turustamiseksNõusolek
Isiku lõppseadmete tehniline teave*Reklaami pakkumine meie võrguteenuste kohtaNõusolek
*Veebikäitumise analüüs ja profileerimine
Isikupoolsed võimalikud otseturundusest keeldumisedIsiku nõudmise täitmine mitte saada otseturundus-pakkumisiSeadusjärgne kohustus
Isiku poolt esitatud muu informatsioon*Lepinguliste kohustuste täitmineLepingu täitmine
*Arvete esitamineLepingu täitmine
*Kliendisuhete haldamineLepingu täitmine
*RaamatupidamineSeadusjärgne kohustus

 

 

 1. Kas isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele?

Andmesubjekti isikuandmetele on ennekõike juurdepääs Nobel Tech’i töötajatel, kelle tööülesanded seonduvad platvormidel pakutavate Teenuste osutamisega. Seega isikuandmeid jagatakse vaid selliste töötajatega, kes vajavad andmetele juurdepääsu seoses oma ülesannete täitmisega. Seejuures kõigi töötajate töölepingutes sisalduvad ranged konfidentsiaalsuskohustused, mis kohustavad neid hoidma isikuandmeid salajas.

Nobel Tech töötleb isikuandeid ühelt poolt ise, kuid teiselt poolt kasutab ka volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid Nobel Tech’i nimel (nt näiteks kõnekeskuse teenus, samuti platvormide optimeerimiseks ja külastatavuse statistika analüüsimiseks kasutatavad erinevad volitatud isikute poolt pakutavad analüüsitööriistad – Yext, Scoro, Google Analytics, Google Search Console, Google Cloud , Microsoft, Mouseflow, Facebook Pixel, UserCentrics, Matomo, Gemius, Mailerlite, Mailchimp, Strapi). Samuti kasutab Nobel Tech volitatud töötlejaid pakkumaks e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi, veebilehe majutust, veebilehe kasutusstatistika- ja kasutusmugavuse analüüsi, sotsiaalmeedia kasutamise- ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi, raamatupidamistarkvara kasutamist, Nobel Tech’i Teenustele riistvara ja võrguühendust, niisamuti volitatud töötlejate poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid, mida saab platvormide kaudu osta, broneerida ja alla laadida. Volitatud töötlejatega on sõlmitud asjakohased isikuandmete töötlemise kokkulepped.

Niisamuti võib Nobel Tech edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui edastamise kohustus tuleneb kohalduvast õigusaktist (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja, kohus) või kui Nobel Tech’il on lepingu täitmisega seonduvalt vaja kasutada nõustamisteenust (nt õigusabi osutajad) või võlgade sissenõudmise teenust (inkassoettevõtted).

Nobel Tech võib isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ilma nõusolekuta ka juhul, kui seadus või ametlik ettekirjutus kohustab andmeid edastama või kui Nobel Tech hoolika kaalumise järel leiab, et on muu mõjuv põhjus andmete edastamiseks, näiteks sellises eriolukorras, kus Nobel Tech’i hinnangul on andmete edastamine vajalik andmesubjekti või kellegi teise isiku elutähtsa huvi tagamiseks. Lisaks võib Nobel Tech edastada isikuandmeid kolmandale isikule ka ettevõtte võõrandamisel uuele omanikule. Taolisest tehingust teavitab Nobel Tech eraldi oma kodulehe kaudu.

 

 1. Kas isikuandmeid edastatakse väljaspoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonna riike?

Nobel Tech edastab isikuandmeid ka väljaspoole ELi ja EMP riike, millisel juhul hoolitseb Nobel Tech selle eest, et allhankija oleks võtnud kohustuse täita ELi komisjoni näidistingimusi isikuandmete töötlemise kohta ja juhul kui vajalik, rakendab täiendavaid turvameetmeid.

 

 1. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Nobel Tech järgib isikuandmete töötlemisel head andmehaldustava ning hoolsus- ja kaitsmiskohustust ning püüab alati igal võimalikul ja mõistlikul moel kaitsta isikute privaatsust vältimaks selle rikkumist mistahes isikuandmete töötlemise etapil. Nobel Tech püüab isikuandmete töötlemisel alati tagada, et Nobel Tech’i poolne isikuandmete töötlemine oleks asjakohane, mõjuvalt põhjendatud ja kirjeldatud kasutusotstarbe suhtes vajalik. Nobel Tech ei käsitle isikuandmeid laiemalt, kui teatud kasutusotstarbe suhtes vajalik ning püüab võimaluse korral muuta andmerühmad anonüümseks juhul, kui ei ole vaja üksikuid kliente tuvastada.

Nobel Tech ja isikuandmete töötlemisel osalevad Nobel Tech’i võimalikud koostööpartnerid rakendavad vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks kõrvaliste isikute juurdepääsu eest või ebaseaduslikult toimuva andmete hävitamise, muutmise, edastamise või muu lubamatu käitlemise suhtes.

Andmesubjekti poolt esitatud andmetele pääsevad juurde vaid selleks õigust omavad Nobel Tech’i või Nobel Tech’i koostööpartnerite töötajad, kellel on oma tööülesannete tõttu vajalik isikuandmeid kasutada. Täiendavalt kasutab Nobel Tech ranget kasutajatunnuste haldust selliste Nobel Tech’i või Nobel Tech’i koostööpartnerite töötajate puhul, kellel on juurdepääs andmebaasidele, kus kasutajate andmeid hoitakse, või serveritele, mis andmesubjektile pakutavaid Teenuseid haldavad. Nobel Tech’i andmebaasid on kaitstud muu hulgas kasutusõiguste piirangute ja salasõnadega, mille õigused on antud vaid sellistele isikutele, kes on läbinud meie ranged kontrolliprotseduurid.

Nobel Tech säilitab isikuandmeid vaid seni, kuni andmesubjekt kasutab vastavat Teenust või kui see on isikuandmete töötlemise eesmärgil õigustatud, pärast mida andmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks. Isikuandmete säilitamise periood sõltub konkreetsete isikuandmete tüübist. Samasid isikuandmeid võidakse salvestada erinevatel eesmärkidel. Näiteks võidakse osa isikuandmeid õiguslike nõuete tõttu säilitada, isegi kui need on muudel eesmärkidel kustutatud või anonüümseks muudetud.

Nobel Tech vaatab regulaarselt läbi isikuandmete säilitamise vajaduse, võttes arvesse kehtivaid õiguslikke regulatsioone. Reeglina säilitatakse isikuandmeid lepingulise suhte jooksul ja mitte kauem kui kümme aasta pärast andmesubjekti viimast aktiivset tegevust seoses Teenuse tarbimisega. Meililistis olevat e-posti aadressi säilitatakse seni, kuni andmesubjekt avaldab soovi selle eemaldamiseks.

Isikuandmed, mille töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul, kustutatakse, kui nõusolek isiku poolt tagasi võetakse. Seadusest tulenevate kohustuste täitmise tõttu (nt maksu- ja raamatupidamisalased õigusaktid) säilitatakse isikuandmeid vastavalt seadusega nõutud perioodi (nt raamatupidamisega seotud andmed 7 + jooksev aasta). Sellisel juhul kasutatakse isikuandmeid ainult asjakohaste kohustuste täitmiseks.

Lisaks võtab Nobel Tech vastu asjakohaseid ja mõistlikke meetmeid tagamaks, et isikuandmeid, mis on töötlemise eesmärgi seisukohast kokkusobimatud, aegunud või ekslikud, ei säilitataks. Nobel Tech parandab või kustutab sellised andmed põhjendamatu viivituseta.

 

 1. Millised on minu õigused andmesubjektina?

Andmesubjektil on õigus kontrollida ennast puudutavaid isikuandmeid, mis on salvestatud Nobel Tech’i või Nobel Tech’i koostööpartneri andmebaasidesse ja nõuda vigaste, aegunud, ebavajalike või seadusvastaste andmete parandamist või kustutamist, mida isik platvormi kasutajana ise parandada, muuta või kustutada ei saa. Teenuste olemusest lähtudes, on andmesubjektil võimalik Teenuse rakenduste ja kasutajaliidese kaudu vaadata ja muuta olulist osa oma andmetest (s.h aadress ja muud kontaktandmed).

Juhul, kui andmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul, on isikul õigus mistahes ajal oma nõusolek tagasi võtta või seda muuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust. Juhul kui isik soovib oma nõusoleku tagasi võtta, tuleb sellest Nobel Tech’ile teada anda e-kirja teel (vt punktis 2 viidatud e-posti aadress).

Juhul kui andmesubjekt soovib, et Nobel Tech lõpetaks selliste andmete töötlemise, mis on vajalikud lepingu täitmiseks, siis kaasneb sellega paraku ka isikule Teenuse osutamise lõpetamine, mida käsitatakse raamlepingu lõpetamisena poolte kokkuleppel.

Kõigi selliste Teenuste kasutamisel, kus andmesubjekti isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele, salvestatakse andmed ainult logifailidena ning nende kustutamiseks tuleb isikul saata e-kiri punktis 2 viidatud e-posti aadressile.

Isikuandmete puhul, mida andmesubjekt on ise Nobel Tech’ile esitanud ja mida töödeldakse automaatselt isiku nõusolekul või isiku poolt kasutatava Teenuse raames, on andmesubjektil õigus sellised andmeid üle vaadata ja taotleda nende edastamist teisele vastutavale töötlejale.

Andmesubjektil on õigus esitada vastuväide oma andmete töötlemisele isiklikel põhjustel, kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil. Oma nõudes tuleb täpsustada konkreetset isiklikku olukorda, mille põhjal on andmete töötlemisele vastuväide esitatud. Nobel Tech võib taotluse tagasi lükata ainult seaduses sätestatud alustel.

Juhul kui andmesubjekt kasutab Nobel Tech’i poolt pakutavaid Teenuseid, siis kasutatakse andmesubjekti isikuandmeid profileerimiseks. Profileerimine tähendab, et teavet isiku individuaalse käitumise ja isiku omaduste kohta kasutatakse spetsiaalse profiili loomiseks, mis kirjeldab isikut kui tarbijat ja klienti. Seda teavet kasutatakse turunduseesmärkidel ning teenuste ja tootearenduse toetamiseks. Profiile kasutatakse teenusega seotud suunatud pakkumise ja individuaalse reklaami saatmiseks. Isikul on õigus mitte nõustuda profileerimisega.

Isikul on alati õigus pöörduda ja esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui tekib kahtlus isikuandmete korrektse töötlemise osas. Lisateavet leiate aadressilt https://www.aki.ee/et.

 

 1. Privaatsusteate muutmine

Juhul kui Nobel Tech peaks muutma privaatsusteadet, lisatakse see Nobel Tech’i veebilehele koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võidakse andmesubjekte sellest teavitada ka muul viisil, näiteks e-kirja teel või ametliku teavituse kaudu veebilehel. Soovitame andmesubjektidel aeg-ajalt privaatsusteatega tutvuda, et olla kursis võimalike muudatustega.