Nobel Tech OÜ telefonikõnede salvestamise kord

 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1 Nobel Tech OÜ (edaspidi Nobel Tech) telefonikõnede salvestamise põhimõtted on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679 (edaspidi üldmäärus).

 

  1. MÕISTED

2.1 Kõne – Nobel Techi ja andmesubjekti vahel telefoni teel toimunud kahepoolne häälsuhtlus.

2.2 Andmesubjekt – füüsiline isik, kes helistas eritariifsele infotelefonile 1182 või 1188 ning keda saab otseselt või kaudselt kõne kaudu tuvastada, sõltumata sellest, kas ta oma nime avaldas või mitte.

2.3 Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava andmesubjekti kohta (nt nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel).

2.4 Salvestis – häälkõne elektrooniline kogum,

2.5 Töötlemine – igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, päringute tegemine, edastamine jne).

 

  1. KÕNE SALVESTAMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID

3.1 Nobel Tech salvestab kõnesid andmesubjekti nõusoleku alusel.

3.2 Nobel Tech salvestab ja säilitab kõnesid andmesubjektidele parema kvaliteediga teeninduse tagamise ja andmesubjektide pretensioonide lahendamise eesmärgil.

 

  1. KÕNE SALVESTAMISEST TEAVITAMINE NING SALVESTISE TÖÖTLEMINE

4.1 Andmesubjekti teavitatakse kõne salvestamisest telefonikõne alguses.

4.2 Nobel Techil ei ole õigust kõne salvestist kasutada, kui helistajat ei ole kõne alguses kõne salvestamisest teavitatud.

4.3 Nobel Tech tagab, et salvestisele ei pääse ligi isik, kellel ei ole õigust salvestisele juurde pääseda.

 

  1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

5.1 Andmesubjektil on õigus kõne salvestamisest igal ajal keelduda, lõpetades kõne.

5.2  Andmesubjektil on õigus enda kohta kogutud andmetega tutvuda üldmääruses sätestatud alustel.

5.3 Andmesubjekt peab kõne salvestisele juurdepääsuks esitama sooviavalduse, mis tuleb digitaalselt allkirjastatult saata e-posti aadressile info@1182.ee. Sooviavaldusse tuleb märkida kõne toimumise aeg.

5.4 Salvestise töötlemisel ja käitlemisel tagab salvestise töötleja andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ning päritolu autentsuse.

5.5 Isikuandmetele juurdepääsu loomisel veendub Nobel Tech salvestisele juurdepääsu nõude esitaja isikusamasuses.

5.6 Isikuandmed ja salvestis edastatakse teisele isikule ainult juhul, kui selleks on olemas õiguslik alus (teine isik on Andmesubjekti eestkostja, seaduslik või volitatud esindaja) ja põhjendatud vajadus.

 

5.7. Nobel Techil on õigus jätta andmesubjekti sooviavaldus rahuldamata ning salvestisele juurdepääsu mitte lubada, kui seda tehes ei ole võimalik välistada teiste isikute andmete väljastamist, mille töötlemiseks puudub andmete küsijal õiguslik alus või ei suudeta tõendada nõude esitaja isikusamasust andmesubjektiga.

5.8 Nobel Tech tagab juurdepääsu salvestisele Nobel Techi kontoris Tallinnas, aadressil Vana-Lõuna tn 39/1 isikut tõendava dokumendi alusel.

 

  1. SALVESTISE SÄILITAMINE

6.1 Telefonikõne salvestist säilitatakse 90 kalendripäeva teenuseosutaja kõnesalvestussüsteemis.

6.2 Telefonikõne salvestise säilitamistähtaja möödumisel kustutatakse salvestis automaatselt.

6.3 Telefonikõne salvestis, mida kasutatakse vaidluse lahendamisel või uurimismenetluses, säilitatakse kuni menetluse lõpuni, mille järgselt salvestis kustutatakse.